سیستم اطفا حریق اتوماتیک بدون دخالت انسان و تنها با استفاده از تجهیزات مکانیکی و الکتریکی عمل می­ کند. پس از تشخیص حریق توسط سنسورها، فرمان از کنترل پنل اطفا حریق ارسال شده و مکانیزم تحریک و تخلیه سیستم اطفا فعال می­ گردد. سیستم های اطفا به سه دسته کلی آبی، گازی و فوم تقسیم می­ شوند.

‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Gas Fire Fighting System

Water Fire Fighting System

Foam Fire Fighting System

‌‌‌‌‌‌

Deluge Valve

‌‌‌‌‌‌

Hydrant Valve

Hydrant Stand Valve

‌‌‌‌

Fire Extinguisher Cylinders

‌‌‌

Fire Hose

‌‌‌‌‌

Fire Proof Door