سیستم های پیجینگ و اینترکام یک سیستم ارتباط داخلی در محیط های صنعتی، آموزشی، درمانی و غیره می باشد که امکان فراخوان افراد، پخش پیغام، اطلاعات و یا اعلام شرایط اضطراری در سطح عمومی و همچنین ارتباط داخلی افراد یک مجموعه را فراهم می آورد. این سیستم ها از دو دسته تجهیزات برخوردارند: 1- تجهیزات ورودی و خروجی که در اصل فرستنده و گیرنده صدا می باشند    ‌‌‌‌2- کنترل پنل مرکزی که وظیفه ایجاد ارتباط صحیح کل سیستم را بر عهده دارد.

‌‌

‌‌‌‌

Desktop Call Station

‌‌‌‌‌

Local Call Station

Door Intercom

‌‌‌

Horn Speaker

Wall Loudspeaker

Outdoor Hood

Strobe Light

‌‌‌

Rack Module

‌‌‌‌‌‌

‌‌

Central Panel