آدرس دفتر تهران شرکت پتروفایر:


ایران، تهران، خیابان مطهری، حد فاصل تقاطع خیابان مفتح و خیابان سهرودی، پلاک ۱۶۱، طبقه پنجم

کد پستی : 36686-51837

تلفن : 88171571  (021)

داخلی : 18 – 19

فکس : 88171572  (021)

info@petrofireco.com